ჩვენი საიტები
GE

მხარდაჭერის სახლი - მომსახურებები დღეგრძელთა ღირსეული ცხოვრებისთვის საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცოგოვინაში პროექტის წინაპირობა

მხარდაჭერის სახლი - მომსახურებები დღეგრძელთა ღირსეული ცხოვრებისთვის საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცოგოვინაში პროექტის წინაპირობა

პროექტის წინაპირობა

საქართველო და ბოსნია-ჰერცოგოვინა დგას მოსახლეობის სწრაფად დაბერების პროცესის, მრავალთაობიანი ოჯახური თანაცხოვრების მოდელის დაშლის და მშობლიური ქალაქებიდან და სოფლებიდან ახალგაზრდების გადინების წინაშე. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იწვევს მარტოდ დარჩენილი ხანდაზმულების რაოდენობის მატებას, რომელთაც არ ჰყავთ მზრუველები. ამასთან, ხანდაზმულები ქვეყნის სოციალური პოლიტიკისთვის კვლავ უხილავ სამიზნე ჯგუფად რჩებიან. ორივე სამიზნე ქვეყანაში, ხანდაზმულთა შინმოვლა ძირითადად ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ან კერძო კომპანიების მიერ. სახელმწიფო პროგრამები კი სრულად ვერ ფარავს საჭიროების მქონე პირებს, ან არ არის ხანდაზმულთა საჭიროებებზე მორგებული. ასეთი დაქსაქსული ზრუნვის სფეროს პრობლემა, ზრუნვის ერთიანი სტანდარტის არარსებობა და არამდგრადი ფინანსური მხარდაჭერაა. საუკეთესო შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებელთა უმეტესობა, იყენებს ზრუნვისა და სწავლების საკუთარ სტანდარტებს, მაშინ, როდესაც სხვები ასაქმებენ დაბალკვალიფიციურ მომვლელებს, და მომსახურების მიმღებთ ძვირადღირებულ ან დაბალი ხარისხის მომსახურებას სთავაზობენ. ყველა ზემოხსენებულ ფაქტორს ემატება ამ ორ ქვეყანაში ხანდაზმულთა გაურკვეველი მომავალი, რაც საერთო ჯამში ბევრ მათგანს ხდის ძლიერ მოწყვლადს და ხელს უშლის მათი „ღირსეულად დაბერების“ უფლების რეალიზებაში.

პროექტის მიზანი

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ხანდაზმულებისთვის შინმოვლის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ოთხ მუნიციპალიტეტში (ორი საქართველოში და ორი ბოსნია-ჰერცოგოვინაში) და წვლილი შეიტანოს ისეთი ინკლუზიური სოციალური პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნაში, რომელიც გააუმჯობესებს ხანდაზმულთა მდგომარეობას საზოგადოებაში და უზრუნველყოფს მათი უფლებების რეალიზებას.

აღნიშნული მიზანი მიიღწევა ფინანსურად მდგრადი სოციალური მომსახურების მიმწოდებლების, ე.წ. „მხარდაჭერის სახლების“, დაფუძნებით, რომლებიც: ა) შექმნიან და განახორციელებენ ერთიანი ხარისხის სტანდარტის შესაბამის შინმოვლის ინტეგრირებული მომსახურების მოდელების პილოტირებას და ბ) იფუნქციონირებენ როგორც შინმოვლის მომსახურებების ცოდნის კერები, უზრუნველყოფენ მომვლელების კომპეტენციის განვითარებას, შესთავაზებენ ხანდაზმულების საჭიროებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტირებას, ჯანმრთელი დაბერების ხელშემწყობ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფენ ცნობიერების ამაღლებასა და ადვოკატობას.

პროგრამის ფარგლებში განვითარებული მომსახურების მოდელი, დაეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას და კონკრეტულად, ავსტრიულ ცოდნას ინტეგრირებული შინმოვლის მომსახურებების მოდელის შესახებ, რომელსაც Hilfswerk-ი მუდმივად გაუზიარებს პროექტის პარტნიორებს (ქვეყნებს შორის თანასწორთა განათლება).

პროექტის ღონისძიებები

 • მუნიციპალიტეტების და მომსახურებით მოსარგებლეთა საჭიროებების შეფასება;
 • მხარდაჭერის სახლის ორგანიზაციული მოწყობა, ბიზნეს მოდელების და მომსახურების პაკეტების დაგეგმვა;
 • შინმოვლის ჯგუფის წევრების და მოხალისეების ტრენინგი;
 • მომსახურების პილოტირება და თანმხლები ხარისხის მართვა;
 • ჯანმრთელი დაბერების ღონისძიებები და კონსულტაციები;
 • ადვოკატობა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

 

პროექტის სამზნე ჯგუფი / ბენეფიციარები

მთლიანობაში პროექტში ჩაერთვება სულ მცირე 1.000 პირი და 40-ზე მეტი ორგანიზაცია:

 • შინმოვლის მომსახურებას მიიღებს 240 ხანდაზმული და 140 პირი ისარგებლებს ჯანმრთელი დაბერების ღონისძიებებით;
 • 450 ოჯახის წევრი;
 • მინიმუმ 30 მომვლელი და 20 მოხალისე;
 • მინიმუმ 85 თანამშრომელი ადგილობრივი მთავრობებიდან;
 • მინიმუმ 60 თანამშრომელი სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.

 

 დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

პროექტის პერიოდი: იანვარი 2020/01/01 – დეკემბერი 2023/12/31

 •  

პროექტი ხორციელდება

 • Hilfswerk International-ის მიერ www.hilfswerk.at/international/en პარტნიორებთან Hilfswerk International-ის სარაევოს ოფისი და „HAJDE დახმარებისა და განვითარების ასოციაცია“ ერთად ბოსნია-ჰერცოგოვინაში, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“, „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“, „საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი“ ერთად საქართველოში. 
 • ფინანსური მხარდამჭერია ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროექტის ადგილობრივი პარტნიორი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი CSRDG

ეკა დათუაშვილი, სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი

ტელ: (995 32) 2 39 90 19

ელ.ფოსტა: edatuashvili@csrdg.ge;

გაზიარება