ჩვენი საიტები
GE

სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსა და უკრაინაში

სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსა და უკრაინაში

პროექტი მიზნად ისახავდა - ხელი შეეწყო სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მონაწილეობას სოციალური სერვისების პოლიტიკის საკითხებზე დიალოგში, საქართველოსა და უკრაინაში.

პროექტის შედეგები - 113 ორგანიზაცია დაესწრო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმების, სოციალური მომსახურების მიწოდებაში საბიუჯეტო თანხების ინტეგრირების გზებსა და საზოგადოების მონაწილეობაზე საკანონმდებლო რეგულაციების საკითხებზე გამართულ ტრენინგებს. ღია კონკურსის გზით,  შერჩეულმა 30-ზე მეტმა ორგანიზაციამ მიიღო მათზე მორგებული ორგანიზაციული განვითარების პაკეტები, რომელიც მოიცავდა ექსპერტებთან ინდივიდუალურ კონსულტაციებსა და საორგანიზაციო განვითარების კრიტიკულ საკითხებზე მეთოდოლოგიურ რეკომენდაციებს.

პროექტის ღირებულება: 133 985.4  ევრო

დონორი: არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB)

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/03/2015 – 28/02/2018

გაზიარება