ჩვენი საიტები
GE

ორგანიზაციული საჭიროებების კვლევა

ორგანიზაციული საჭიროებების კვლევა

ჩვენ ორგანიზაციული საჭიროებების კვლევის მეთოდოლოგიას ორგანიზაციის მასშტაბიდან გამომდინარე ვირჩეთ. კვლევის ფარგლებში ფასდება ორგანიზაცია ისეთი კომპონენტების მიხედვით, როგორებიცაა: მისია, მიზნები, მენეჯმენტის სისტემა, ადამიანური რესურსების, მომსახურება, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, გარე ურთიერთობები და სხვა.

შეფასების შემდგომ იქმნება შემდეგი პროდუქტები: ორგანიზაციის საჭიროებების შეფასების ანგარიში და ორგანიზაციის განვითარების გეგმა.