ჩვენი საიტები
GE

პროგრამის, პროექტის შეფასება

პროგრამის, პროექტის შეფასება

ჩვენ გთავაზობთ პროგრამის/პროექტის შუალედურ და საბოლოო შეფასებას. შეფასება ტარდება ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: რელევანტურობა, ეფექტიანობა, გავლენა და მდგრადობა. მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია დამატებითი კრიტერიუმების გამოყენება.

შეფასების მეთოდოლოგია დამოკიდებულია პროექტის/პროგრამის მასშტაბზე და ძირითადად მოიცავს დოკუმენტების მიმოხილვას, თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევას და ა.შ.