ჩვენი საიტები
GE

სტრატეგიული დაგეგმვა

სტრატეგიული დაგეგმვა

სტრატეგიული დაგეგმვის საკონსულტაციო მომსახურება გულისხმობს ორგანიზაციის დახმარებას სტრატეგიული მიმართულებების, მიზნებისა და ამოცანების გამოკვეთაში. ამას წინ უძღვის განვლილ წლებში მიღებული გამოცდილების, საკუთარი ძლიერი/სუსტი მხარეებისა და გარემოში არსებული სიტუაციის ანალიზი.

სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაო შეხვედრის შემდგომ იქმნება შემდეგი პროდუქტები: სტრატეგიული გეგმის ჩარჩო და სტრატეგიული გეგმის დოკუმენტი.