ჩვენი საიტები
GE
ეფექტური კომუნიკაციების უნარები

ეფექტური კომუნიკაციების უნარები

  • 15
  • 6 დღე

ეფექტური კომუნიკაციების უნარები

ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გააანალიზებენ კომუნიკაციის სირთულეებს, მოახდენენ კომუნიკაციის ბარიერებისა და მათი დაძლევის გზების იდენტიფიცირებას, დაეუფლებიან ეფექტური კომუნიკაციის პრაქტიკულ ტექნიკებს.

ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგზე დასწრება შეუძლიათ ნებისმიერ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანებს.

მონაწილეთა რაოდენობა: 12-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-4 დღე

განხილული თემატიკა

  • ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები
  • კომუნიკაციის ბარიერები
  • ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკები
  • აქტიური მოსმენა
  • არავერბალური კომუნიკაცია
  • პოზიტიური და დამაჯერებელი ენა