ჩვენი საიტები
GE
რესურსების მობილიზება

რესურსების მობილიზება

  • 15
  • 5 დღე

რესურსების მობილიზება

ტრენინგი მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს გაიფართოვონ ხედვა რესურსების მობილიზების საკითხთან დაკავშირებით, გაიაზრონ რესურსების მობილიზების ძირითადი პრინციპები და გაეცნონ რესურსების მოზიდვის ძირითად მექანიზმებს. ტრენინგ პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები იმსჯელებენ ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობის მიღწევის შესაძლებლობებზე და განიხილავან სხვადასხვა ტიპის დონორთან კომუნიკაციის მეთოდებს.

ტრენინგი განკუთვნილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის.

მონაწილეთა რაოდენობა: 12-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამყარო
  • რესურსების მობილიზების განსაზღვრება
  • რესურსები, მექანიზმები და რესურსების მომწოდებლები
  • ფონდების მოძიების ძირითადი პრინციპები
  • სხვადასხვა ტიპის დონორის მოტივაცია
  • რესურსების მობილიზების მეთოდები
  • ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობა, დაფინანსების მიქსი