ჩვენი საიტები
GE
შეფასება და მონიტორინგი

შეფასება და მონიტორინგი

  • 15
  • 6 დღე

შეფასება და მონიტორინგი

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა გააანალიზონ პროექტის მონიტორინგისა და შეფასების მნიშვნელობა და განივითარონ ამ მიმართულებით მუშაობისთვის აუცილებელი უნარები.

ტრენინგის პროცესში მონაწილეები გაიაზრებენ, თუ რა განსხვავებაა მონიტორინგს და შეფასებას შორის და რატომ არის მნიშვნელოვანი თითეულის ეფექტურად განხორციელება. ისინი, აგრეთვე, გავარჯიშდებიან მონიტორინგის გეგმის შედგენასა და მონიტორინგის და შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებაში.

მონაწილეთა რაოდენობა: 12-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • პროექტის ციკლი
  • პროექტის დაგეგმვის და განხორციელების ეტაპები
  • პროექტის მონიტორინგის და შეფასების მნიშვნელობა
  • განსხვავებები მონიტორინგისა და შეფასების პროცესებს შორის
  • მიზნების და ინდიკატორების შემუშავება
  • მონიტორინგის და შეფასების გეგმის შედგენა
  • ინფორმაციის შეგროვების მეთოდები: კითხვარის შედგენის ტექნიკა, ჩაღრმავებული ინტერვიუს ტექნიკა, ფოკუს ჯგუფის დაგეგმვა
  • პროექტის შეფასების ტექნიკური დავალების შედგენა