ჩვენი საიტები
GE
თემთან მუშაობა

თემთან მუშაობა

  • 15
  • 5 დღე

თემთან მუშაობა

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს თემთან მუშაობის პრინციპების გააზრებაში და შესაბამისი უნარების განვითარებაში. ტრენინგის პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გააანალიზებენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლს თემის განვითარებაში, იმსჯელებენ თემთან მუშაობის მნიშვნელობაზე, სირთულეებსა და გამოწვევებზე. მონაწილეები, აგრეთვე, გავარჯიშდებიან მეთოდების გამოყენებაში, რომლებიც დაეხმარება მათ თმთან კომუნიკაციასა და შესაბამისი სამუშოების წარმართვაში.

ტრენინგი განკუთვნილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული სათემო ჯგუფებისთვის.

მონაწილეთა რაოდენობა: 12-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • სამოქალაქო/საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მათი როლი განვითარებაში
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ტიპები და მათი მოქმედების სფეროები
  • თემის განვითარება – მიზნები და ამოცანები
  • სათემო ჯგუფები, ლიდერი და მისი როლი თემის განვითარებაში
  • თემთან მუშაობის საფეხურები
  • ინფორმაციის მოგროვება და ანალიზი
  • სათემო შეხვედრის ორგანიზება
  • თემთან მუშაობის სირთულეები და გამოწვევები